HAK BİLDİRGESİ

KVKK HAK BİLDİRGESİ
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi http://www.kucukgroup.com/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KÜÇÜK GROUP A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi, Saklanması, Korunması Ve İmha Politikasında düzenlenen yöntemlerle KÜÇÜK GROUP A.Ş ‘ye iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KÜÇÜK GROUP A.Ş. tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptirler.
Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilir. Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.
Uluslararası mevzuat kapsamında da ilgili kişinin yukarıda sayılan hakları dışında; kişisel verilerinin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme ve kişisel verilerin işlenmesi veya aktarılmasına ilişkin rızasını geri çekme hakkı da mevcuttur ve şirketimiz tarafından uygulanmaktadır.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, http://www.kucukgroup.com/ internet adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu aşağıda bulunan Başvuru Yönergesi’ndeki şartlara ve usullere uygun olarak gerçekleştirebilirsiniz.
Başvuru Yöntemi
Başvurunun Yapılacağı Adres
Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru [Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması]
3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BÜYÜKKAYACIKOSB MAH. T. ZİYAEDDİN AKBULUT CAD. NO: 4/1 SELÇUKLU / KONYA
Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter Vasıtasıyla Başvuru
3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BÜYÜKKAYACIKOSB MAH. T. ZİYAEDDİN AKBULUT CAD. NO: 4/1 SELÇUKLU / KONYA
Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır
Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru [Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvurması]
info@kucukgroup.com
E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Mobil İmza ya da E-posta İle Başvuru [İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle]
info@kucukgroup.com
E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Başvurulacak Veri Sorumlusu Bilgileri
Adres:
KÜÇÜK GROUP A.Ş.
3. Organize Sanayi Bölgesi Büyükkayacıkosb Mah. T. Ziyaeddin Akbulut Cad. No: 4/1 Selçuklu / Konya (Şirketimiz yukarıda bulunan yönerge dışındaki usul ve şartlar ile yapılan başvurular ile içeriği tespit edilemeyen/okunamayan gönderiler için taahhütte bulunmaz.)
E-posta: info@kucukgroup.com
(Telefon ile başvurunuzun ulaşıp ulaşmadığı konusunda bilgi almanızı tavsiye ederiz.)
Telefon Numaramız: (Bilgi almak için)
444 20 95